SHARAVANA BABA GAYATHRI MANTRA

SADHGURU SHARAVANA BABA GAYATHRI MANTRA

Aum Shanmugaya Vidhmahe

Sarpa Rupaya Dheemahi

Thanno Sharavanababa Prachodayaath

 SADHGURU SRI SHARAVANA BABA ASHTOTHARA   

SHATANAAMAAVALI

Gurvaryam sadāvandey

karunārasa sāgaram

Muralee Krishna nāmānam

Chira mangala sidhaye

Varadāabhayakaralesithamudāram

Parameswara pathagāmi guruvaram

śaranāgatha jana karunā pooram

śharavana bābām pranamāmi param

1 Aum Apāra karunā moorthaye Namah
2 Aum Anaghāya Namah
3 Aum Achinthia vaibhavāya Namah
4 Aum Anekabhāva samyukthāya Namah
5 Aum Aśrithābheestadāyakāya Namah
6 Aum Āpadvinaśakaya Namah
7 Aum Āryāya Namah
8 Aum Āśrithāgha vimochakāya Namah
9 Aum Achintiajnāna vijnāna tejobalayuthāya Namah
10 Aum Achuthāya Namah
11 Aum Ajātha satrave Namah
12 Aum Āthmasthāya Namah
13 Aum Āpannārthi vināsanaya Namah
14 Aum Ingithajnāya Namah
15 Aum Eedaneeyāya Namah
16 Aum Eethibheethi vināsanāya Namah
17 Aum Uthkristāsayāya Namah
18 Aum Uthsāhine Namah
19 Aum Udārāya Namah
20 Aum Uthsava priyāya Namah
21 Aum Rishi vrindō padesa jnāya Namah
22 Aum Ruju mārga pradarsakāya Namah
23 Aum Iswarya dāyine Namah
24 Aum Aunnathiakāmkshinām kalpa bhuruhāya Namah
25 Aum Andhathwa hārine Namah
26 Aum Asthoka sānthidāna parāyanāya Namah
27 Aum Kaliāna kruthe Namah
28 Aum Klesahandre Namah
29 Aum Kalikalmasha nāsanāya Namah
30 Aum Khyāthidāya Namah
31 Aum Khecharajnāya Namah
32 Aum Gupthāya Namah
33 Aum Gorakshanapriyāya Namah
34 Aum Jagath poojyāya Namah
35 Aum Jithāmithrāya Namah
36 Aum Jagajana manoharāya Namah

37 Aum Janajādyāpahārine Namah
38 Aum jagadānandakārakāya Namah
39 Aum Thapomayāya Namah
40 Aum Thathwajnāya Namah
41 Aum Thrikālajnāya Namah
42 Aum Stavapriyāya Namah
43 Aum Darsaneeyāya Namah
44 Aum Dayāseelāya Namah
45 Aum Deena santhāpa nasanāya Namah
46 Aum Daivajnāya Namah
47 Aum Dharma marmajnāya Namah
48 Aum Dharma karma parāyanāya Namah
49 Aum Nithiānanda karāya Namah
50 Aum Nrutha keerthanādishu thalparāya Namah
51 Aum Nishkalankāya Namah
52 Aum Nirāthankāya Namah
53 Aum Nirmohaya Namah
54 Aum Nirmalāsayāya Namah
55 Aum Pavithrāya Namah
56 Aum Parachitajnāya Namah
57 Aum Punyakrithe Namah
58 Aum Pustivardhanāya Namah
59 Aum Pithrubhakthāya Namah
60 Aum Prasannāthmane Namah
61 Aum Pranathārthiharāya Namah
62 Aum Prabhave Namah
63 Aum Prathāpavathe Namah
64 Aum Prakāsāthmane Namah
65 Aum Brahmacharia vrathine Namah
66 Aum Beline Namah
67 Aum Bandha mukthāya Namah
68 Aum Bandhurāthmane Namah
69 Aum Bahu theerthātana priyāya Namah
70 Aum Bhaktha priyāya Namah
71 Aum Bhakthi Gamiāya Namah
72 Aum Baktha santhāpa nāsanāya Namah

73 Aum Bhadra pradāya Namah
74 Aum Bhayātheethāya Namah
75 Aum Bhavaroga nivārakāya Namah
76 Aum Bhaktha chithāmbujā vāsāya Namah
77 Aum Bavasāgara thārakāya Namah
78 Aum Bhujanga bhāva sumykthāya Namah
79 Aum Bhuthidāya Namah
80 Aum Bhuthi bhushithāya Namah
81 Aum Mandahāsa prabhāpura madhurānanasobhithāya Namah
82 Aum Mānadāya Namah
83 Aum Muraleekrishna nāmakāya Namah
84 Aum Māthrubhakthimathe Namah
85 Aum Yogavide Namah
86 Aum Yoga yukthāya Namah
87 Aum Yogi vrindābhi vandithāya Namah
88 Aum Remaneeya Kathākhyāna nipunāya Namah
89 Aum Rasikāgranye Namah
90 Aum Rāmayanapriyāya Namah
91 Aum Rāmadāsa karmānu modakāya Namah
92 Aum Varākrithaye Namah
93 Aum Vachotheetha charithāya Namah
94 Aum Vibudhārchithāya Namah
95 Aum Varishtāya Namah
96 Aum Varadāya Namah
97 Aum Vasyāya Namah
98 Aum Vidyādānaparāya Namah
99 Aum Vibhave Namah
100 Aum Sree Krishnapura samjāthāya Namah
101 Aum Sree Lakshmi Krishnanandanaya Namah
102 Aum Sreepradāya Namah
103 Aum Sreemāyaya Namah
104 Aum Sadhujana mānasa bhāskarāya Namah
105 Aum Sarvānnadāna Santhustāya Namah
106 Aum Sathya dharma parāyanāya Namah
107 Aum Sarvalakshana sampannāya Namah
108 Aum Sadāsiva manoharāya Namah

SADHGURU SRI SHARAVANA BABA